گواهینامه و افتخارات

سازنده اولین قله بر 30 تیغ در سال 1370
سازنده اولین ساب 12 هد تایل در سال 1369
سازنده اولین خط زن تایل در سال 1373
سازنده اولین وسط بر عمودی 40 در سال 1371
سازنده اولین جک اسلب طولی بر ، اسلب بر عرضی در سال 1374
سازنده اولین کف بر 2 پایه در سال 1374
اختراع پلاک بر گردن اسلب در سال 1383
ثبت اختراع شیارزن و پروفیل زن نواری و بادبریزن طولی در سال 1387